Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Alimenty - Ściągalność rośnie, progi podnoście!

poniedziałek, 13, listopad 2017

W dniu 12 października 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wzrost ściągalności alimentów o prawie 80%. Tak zwiększona skuteczność, zdaniem Ministerstwa, jest wynikiem nowelizacji Kodeksu karnego (Art. 209), która została wprowadzona w życie z dniem 31 maja 2017 r. Skoro coraz więcej pieniędzy udaje się odzyskać do Funduszu Alimentacyjnego APELUJEMY

o jednoczesne podjęcie działań zabezpieczających dzieci, które do tej pory są "poza kryterium". Apelujemy do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego a docelowo o jego zniesienie. Przypomnijmy, że próg ten nie został zmieniony od 2007 r. i skutecznie ogranicza możliwość korzystania z Funduszu Alimentacyjnego  DZIECIOM pracujących, samodzielnych rodziców.

podpisz petycję on-line

Zgodnie z podpisanym przez Panią Premier Beatę Szydło rozporządzeniem najniższe wynagrodzenie od 01.01.2018 r. wynosić będzie 1530zł netto. Tym samym wykluczy kolejną grupę pracujących rodziców z możliwości korzystania z tej formy wsparcia.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 71 "Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych". Ponadto zgodnie z Konwencją Praw Dziecka art.6 pkt.2 “Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.”

W związku z tym po raz kolejny występujemy w sprawie ochrony praw DZIECI!

Zgodnie z art. 72 pkt.2 “Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.” Nasze Dzieci w sposób okrutny, w białych rękawiczkach zostały pozbawione opieki Państwa, którą mają zagwarantowaną w Konstytucji jak również w Konwencji Praw Dziecka!

Fundusz alimentacyjny w swym założeniu nie jest zasiłkiem! Jest to forma pomocy dla samodzielnego rodzica, a tym samym dla jego dziecka, w sytuacji kiedy drugi rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku określonego prawomocnym postanowieniem sądu. Fundusz alimentacyjny jest pożyczką udzieloną przez Państwo dla rodzica, który ze swojego obowiązku wywiązać się nie może. To w interesie Państwa jest te pieniądze odzyskać i to Państwo powinno być wierzycielem - nie samodzielni rodzice, których możliwości są bardzo ograniczone poprzez obowiązujące prawo.

Przez wiele lat sprawa Dzieci wychowywanych przez samodzielnych rodziców została spychana na margines. Praca Stowarzyszenia “Dla Naszych Dzieci” spowodowała, że wiele środowisk tym tematem się obecnie interesuje. Nasze Stowarzyszenie cały czas aktywnie uczestniczymy w pracach Zespołu do spraw alimentów powołanego Przez Rzeczników Praw Obywatelskich oraz Praw Dziecka.

Udało się nam doprowadzić do prac nad zmianą art.209 Kodeksu Karnego. Również MRPIPS zobowiązało się przeprowadzić kampanie społeczną, która poprawiłaby postrzeganie kwestii płacenia alimentów przez społeczeństwo.  Tworzy się coraz więcej inicjatyw zabiegających o poprawienie tej wstydliwej dla państwa polskiego sytuacji.

Zachęcamy wszystkich, którym los NASZYCH DZIECI nie jest obojętny, do włączenia się do naszej akcji. Razem możemy jeszcze mocniej zwrócić uwagę władz naszego Państwa na sytuację, która nastąpi od 1 stycznia 2018 r.

KAŻDY PODPIS JEST WAŻNY! Podpisz apel online i podaj dalej!

podpisz petycję on-line

Współpraca